søndag den 15. oktober 2017

Bloggens egnethed som refleksions- og formidlingsværktøj på Center for Taktik.

Baggrund

I mine foregående indlæg har jeg redegjort for og reflekteret over kategorier og på hvilke læringsniveauer vi gennemfører kurser og uddannelser. Ligeledes er der redegjort for hvilke læringsteorier vores undervisning tager udgangspunkt i og behovet for refleksion og afprøvning(erfaring) hos den lærende bl.a. jf. Kolbs læringscirkel.

Begrænsninger

Meget af det vi underviser i indeholder klassificeret informationer og må derfor ikke publiceres på åbne netværk. Kursisterne og elevernes refleksioner over teorier, procedurer og doktriner kan give værdifuld indsigt i hvordan vi tænker og opererer, hvilket er interessant for andre nationers efterretningstjenester. Der skal om muligt udvikles teknologiske løsninger på dette som i givet fald skal implementeres, dette er dog omkostningstungt. Jeg forudsætter at der på sigt bevilges de nødvendige ressourcer til at implementere et lukket netværk, hvilket er teknologisk muligt, med den nødvendige informationssikkerhed som kursister og elever kan anvende uafhængig af tid. Der vil dog være afhængighed af tilstedeværelse på et militært tjenestested med mulighed for opkobling til et sådan netværk.  
   

Bloggen som refleksionsværktøj

Idet vi underviser i teorier, procedurer og doktriner på Batesons læringsniveau 2 til 3 er der behov for undervisningsværktøjer der giver mulighed for META refleksion individuelt og i praksisfællesskaber.
Det er min umiddelbare vurdering at der i nogle af vores undervisningsforløb med fordel kan anvendes blog. Desto bedre muligheder eleverne og kursisterne har for at diskutere og reflektere over især teorier og doktriner, desto bedre indsigt vil de opnå. Når de er bundne af tilstedeværelse i tid og sted sætter det begrænsninger på aktivitetterne hvilket kan imødegås ved anvendelse af blog. Eleverne og kursisterne er meget motiveret og jeg er ikke i tvivl om at de vil udnytte muligheden hvis den er tilstede. Endvidere vil det muligvis kunne begrænse den tid skibene og enhederne skal afgive deres medarbejdere til undervisning på TAC.
Med udgangspunkt i E-Læring på WEB 2.0 af Nina Bonderup Dohn og Lars Johnsen er de mest relevante didatiske fokuspunkter for TAC i relation til anvendelse af bloggen som reflektionsværktøj følgende:
  • Faglig forståelse.
  • Opøvelse og udøvelse af faglige færdigheder og generelle kompetencer.
  • Kobling af uddannelsens faglige emner og erfaringer/viden fra andre sammenhænge.

Bloggen som formidlingsværktøj

Er der behov for et formidlingsværktøj, såfremt man i forvejen anvender et "Learning Management System" (LMS) eller kan bloggen anvendes som sådan. På TAC anvender vi for nuværende ikke et LMS. Bloggen kan evt. bruges til dette.
Min vurdering er at bloggen er bedst egnet som formidlingsværktøj inden for et begrænset praksisfællesskab. Eksempelvis begrænset til et modul/kursus, hvor underviseren kan have en løbende dialog med eleverne og kursisterne. Her kan der formidles information om opgaver, litteratur og lignende. Elever og kursister kan endvidere løbende komme med opklarende spørgsmål.
Et andet område er kvalitetssikring af selve modulet/kurset. Tidligere elever og kursister samt interessenter kan anvende bloggen til løbende at diskutere indhold og erfaringer relateret til uddannelsen med underviseren. Dermed kan det sikres at uddannelsen løbende holdes opdateret. 
De mest relevante didatiske fokuspunkter for TAC i relation til anvendelse af bloggen som formidlingsværktøj følgende:
  • Kobling af uddannelsens faglige emner og erfaringer/viden fra andre sammenhænge.
  • Tværgående (proces) vejledningsfunktion.
  • Kvalitetssikring.

Afrunding

Min vurdering er at bloggen som refektions- og formidlingsværktøj kan have en fremtid på Center for Taktik, i midlertidig har vi nogle begrænsninger som ikke umiddelbart giver mulighed for at kunne anvende det inden for alle relevante uddannelser uafhængig af tid og sted.